Newsletter 93 | CoinCasso Exchange
Newsletter 93

Udanego piątku dla wszystkich krypto geeków! Nadróbmy najświeższe wydarzenia z CoinCasso – twojego ekosystemu kryptowalutowego all-in-one.

Dziś trader, jutro współwłaściciel

Wiadomość z pierwszych stron gazet w tym tygodniu sprawia, że CoinCasso rozpoczyna swoją pierwszą w historii kampanię crowdfundingową na jednej z największych platform na świecie. Etap wstępnej rejestracji rozpoczyna się dopiero za 3 dni – 4 lipca! Przejdź pod link, aby stać się udziałowcem giełdy kryptowalutowej i uzyskać pasywny dochód pomimo nastrojów rynkowych.

Nowy listing 

Dzisiaj wprowadzamy również nowy listing na naszej platformie. Poznaj Decentralized Business Systems – projekt kryptowalutowy zbudowany na blockchainie Ethereum. Jest on kompatybilny ze standardami ERC20, ERC223, ERC721 oraz EIP1559. DBS jest tokenem deflacyjnym. Protokół odlicza 3% od każdej transakcji i redystrybuuje je w następujący sposób:

– 1% dla deweloperów

– 1% idzie do gorącego portfela

– Jednocześnie 0,5% trafia do wszystkich dotychczasowych posiadaczy tokenów

– Pozostałe 0,5% trafia do puli płynności na Uniswap.

DBS wprowadził niedawno Yield Farm i DeFi hub – portal Multi-Chain Web 3 z Fiat onboarding, Dex Aggregation i Atomic Swaps. W najbliższej przyszłości firma planuje ogłosić mobilny portfel z DeFi Portal i przeglądarką web3.

Nowe portfele CoinCasso

CoinCasso new design
CoinCasso nowy design

Od dzisiaj, ulepszone i unowocześnione portfele są dostępne dla wszystkich naszych użytkowników. Funkcjonalny design w połączeniu z perfekcyjnym doświadczeniem użytkownika – wszystko to, aby ułatwić i uprościć handel dla traderów na wszystkich poziomach. Nasz dział IT stale pracuje nad udoskonaleniem aplikacji CoinCasso i już wkrótce wrócimy z jeszcze większymi zmianami!

Gleam

Nadal prowadzimy nasz konkurs Gleam – wszyscy nowi użytkownicy mogą otrzymać 10 USDT za rejestrację.

 

Śledź nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami CoinCasso: 

Telegram – https://t.me/CoinCasso

Twitter – https://twitter.com/CoinCasso

Instagram – https://www.instagram.com/coincasso

С пятницей всех криптогиков! Давайте узнаем последние новости CoinCasso – вашей криптоэкосистемы “все в одном”.

Сегодня трейдер, завтра совладелец

Новостью первой полосы на этой неделе стала первая в истории краудфандинговая кампания Coincasso на одной из крупнейших платформ в мире. Этап предварительной регистрации стартует всего через 3 дня – 4 июля! Перейдите по ссылке, чтобы стать акционером криптобиржи и получать пассивный доход, несмотря на настроения рынка.

Новый листинг

Сегодня мы также представляем новый листинг на нашей платформе. Встречайте и поприветствуйте Decentralized Business Systems – криптопроект, построенный на блокчейне Ethereum. Он совместим со стандартами смарт-контрактов ERC20, ERC223, ERC721 и EIP1559. DBS – это дефляционный токен, протокол вычитает 3% из каждой транзакции и перераспределяет их следующим образом:

– 1% для разработчиков

– 1% отправляется в горячий кошелек

– В то же время 0,5% достается всем существующим обладателям токенов

– Оставшиеся 0,5% идут в пул ликвидности на Uniswap.

Недавно DBS представила ферму Yield Farm и хаб DeFi – Multi-Chain Web 3 портал с возможностью онбординга фиатов, агрегации Dex и атомарных свопов. В ближайшем будущем компания планирует анонсировать мобильный кошелек с использованием DeFi Portal и браузера web3.

Новые кошельки CoinCasso

CoinCasso new design
Новый дизайн CoinCasso 

С сегодняшнего дня усовершенствованные и обновленные кошельки доступны для всех наших пользователей. Функциональный дизайн в сочетании с безупречным пользовательским опытом – все это для того, чтобы сделать торговлю легкой и простой для трейдеров любого уровня. Наш IT-отдел постоянно работает над усовершенствованием приложения CoinCasso, и скоро мы вернемся с еще большими изменениями!

Gleam

Мы продолжаем проводить конкурс Gleam – все новые пользователи могут получить 10USDT за регистрацию.

 

Следите за нашими социальными сетями, чтобы не пропустить свежие обновления CoinCasso:

Telegram – https://t.me/CoinCasso

Twitter – https://twitter.com/CoinCasso

Instagram – https://www.instagram.com/coincasso

Happy Friday to all crypto geeks! Let’s catch up on the latest news from CoinCasso – your all-in-one crypto ecosystem. 

 

Today trader, tomorrow co-owner

The front-page news this week makes Coincasso’s first-ever crowdfunding campaign on one of the largest platforms in the world. The pre-registration stage starts only in 3 days – on the 4th of July! Follow the link to become a crypto exchange shareholder and gain passive income despite the market sentiment. 

New listing 

Today we’re also introducing a new listing on our platform. Meet and greet the Decentralized Business Systems – a crypto project built on the Ethereum blockchain. It is compatible with ERC20, ERC223, ERC721, and EIP1559 smart contract standards. DBS is a deflationary token with a 3% tax rate. The protocol deducts 3% from each transaction and redistributes it as follows:

– 1% for developers

– 1% goes to the burning wallet

– At the same time, 0.5% goes to all existing token holders

– The remaining 0.5% goes to the liquidity pool on the Uniswap.

DBS has recently introduced the Yield Farm and the DeFi hub – a Multi-Chain Web 3 portal with Fiat onboarding, Dex Aggregation, and Atomic Swaps. In the near future, the company is planning to announce a mobile wallet with DeFi Portal and web3 browser. 

New CoinCasso wallets are here

CoinCasso new design
CoinCasso new design

From today, improved and upgraded wallets are available for all our users. Functional design coupled with flawless user experience – all this to make trading effortless and simple for traders of all levels. Our IT department is constantly working to enhance CoinCasso applications and we will be back soon with even more changes! 

Gleam

We’re still running our Gleam contest – all new users can receive 10USDT for sign-ups. 

 

Follow our social media to keep up with fresh CoinCasso updates: 

Telegram – https://t.me/CoinCasso

Twitter – https://twitter.com/CoinCasso

Instagram – https://www.instagram.com/coincasso

Ostatnie posty

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Recent Posts

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Недавний пост

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Son Gönderi

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

READY TO BUY CRYPTO?
Create an account and start trading right now.

GET STARTED!

Copyright © Coincasso LT UAB 2018-2022