Newsletter 84 | CoinCasso Exchange
Newsletter 84

Długo się nie widzieliśmy! Wracamy z ciekawymi informacjami. Od dziś, nasze newslettery ze świeżymi aktualizacjami i wiadomościami o firmie będą publikowane regularnie co tydzień. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co ciekawego ostatnio działo się w CoinCasso.

Nowe rozwiązania projektowe

Nasz zespół pracuje nad zupełnie nowym wyglądem naszej platformy. Wkrótce zaprezentujemy praktyczne i atrakcyjne rozwiązania projektowe, które zapewnią płynną obsługę giełdy. Już wkrótce będziesz mógł sprawdzić i przetestować wszystkie zmiany.

CoinCasso FIAT deposit
CoinCasso depozyty FIAT

Depozyty Fiat ponownie dostępne

Możesz również zasilić portfel na CoinCasso zwykłą tradycyjną walutą i użyć tych pieniędzy do kupna/sprzedaży kryptowalut. Przelewy bankowe w euro na naszą platformę trwają zazwyczaj 3-5 dni roboczych. Pamiętaj, że aby dokonywać wpłat fiat, musisz najpierw przejść weryfikację KYC.

CoinCasso crypto deposit with receipt
Receipt depozyty kryptowalut na CoinCasso

Nowa metoda wpłat kryptowalut

W naszym ostatnim newsletterze opowiedzieliśmy o metodzie wpłaty za pomocą Metamask. Od teraz możesz również zasilić swoje konto CoinCasso kryptowalutą za pomocą depozytu Receipt. W tym celu należy wygenerować kod QR w swoim portfelu CoinCasso i zeskanować go. Transakcja powinna zostać przetworzona w ciągu kilku minut, a Ty możesz wykorzystać swoje środki do wymiany lub handlu różnymi kryptowalutami.

Poszukujemy nowych partnerów

CoinCasso ma przyjemność ogłosić, że poszukujemy nowych projektów do współpracy. W szczególności, jesteśmy zainteresowani projektami, które chcą rozwijać się w kierunku Metaverse i Web 3.0. Skontaktuj się z naszym zespołem marketingowym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wypełnij krótki formularz ankiety. W tym celu przewiń naszą stronę w dół i przejdź do sekcji Firma – kliknij na Listing.

CoinCasso AI chatbot
CoinCasso AI Chatbot

Chatboty dla mediów społecznościowych

Wprowadzamy technologie AI do naszych mediów społecznościowych, aby przenieść naszą komunikację z użytkownikami na wyższy poziom. Obecnie nasi specjaliści pracują nad uruchomieniem chatbotów na Instagramie i Facebooku, aby szybko i sprawnie rozwiązywać wszelkie problemy, z jakimi mogą się spotkać użytkownicy.

Давно не виделись! Мы возвращаемся с захватывающими новостями. Начиная с сегодняшнего дня, наши выпуски Newsletter со свежими обновлениями и новостями компании будут публиковаться каждую неделю на регулярной основе. Читайте дальше, чтобы узнать, что нового произошло в CoinCasso за последнее время.

Новые дизайнерские решения

Наша команда работает над совершенно новым дизайном нашей платформы. Вскоре мы продемонстрируем практичные и эффективные дизайнерские решения для обеспечения комфортного пользования платформой. Вы сможете проверить и протестировать все изменения очень скоро.

CoinCasso FIAT deposit
Депозит FIAT CoinCasso

Депозиты FIAT снова доступны

Вы также можете пополнить баланс CoinCasso в традиционной валюте и использовать эти деньги для покупки/продажи криптовалют. Банковские переводы в евро на нашу платформу обычно занимают 3-5 рабочих дней. Помните, что для внесения фиатных депозитов необходимо сначала пройти процедуру KYC.

CoinCasso crypto deposit with receipt
Receipt депозит криптовалюты на CoinCasso

Новый способ внесения криптовалюты

В нашем последнем выпуске Newsletter мы рассказали о методе внесения депозита с помощью кошелька Metamask. Отныне вы также можете внести криптовалюту с помощью Receipt метода. Для этого сгенерируйте QR-код в портфеле и отсканируйте его. Транзакция будет обработана в течение нескольких минут, и вы сможете использовать свой баланс для обмена или торговли различными криптовалютами.

Мы ищем новых партнеров

Компания CoinCasso рада сообщить, что мы ищем новые проекты для сотрудничества. В частности, мы заинтересованы в проектах, которые хотят развиваться в области metaverse и web 3.0. Свяжитесь с нашей командой маркетинга по электронной почте или заполните короткую форму анкеты. Для этого пролистайте наш сайт вниз, перейдите в раздел “Компания” и нажмите “Листинг“.

CoinCasso AI chatbot
CoinCasso AI чат-бот

Чат-боты для социальных сетей

Мы внедряем AI-технологии для наших социальных сетей, чтобы вывести общение с пользователями на новый уровень. В настоящее время наши специалисты работают над запуском чат-ботов для Instagram и Facebook, чтобы своевременно и оперативно решать все возможные проблемы, с которыми могут столкнуться пользователи.

Long time no hear! We’re coming back with exciting news. Starting from today, our newsletters with fresh updates and company news will be published every week on a regular basis. Read on to find out what CoinCasso’s been up to recently.

New design solutions

Our team is working on a brand-new design for our platform. We will soon show off practical and effective design solutions to ensure a smooth user experience. You will be able to check out and test all the changes very soon.

CoinCasso FIAT deposit
CoinCasso FIAT deposit

Fiat deposits available again

You can also top up a CoinCasso crypto wallet in regular traditional currency and use this money to buy/sell coins. Euro bank transfers to our platform usually take 3-5 business days. Remember that you need to pass KYC first to make fiat deposits.

CoinCasso crypto deposit with receipt
CoinCasso crypto deposit with receipt

New crypto deposit method

In our last newsletter, we’ve told about the Metamask deposit method on our website. From now on, you can also top up your CoinCasso account with coins with the help of a receipt. For this, generate the QR code in your CoinCasso wallet and scan it. The transaction should be processed within a few minutes and you can use your balance to exchange or trade different cryptocurrencies.

We’re looking for new partnerships

CoinCasso is excited to announce that we’re looking for new projects for cooperation. In particular, we’re interested in projects that want to develop in metaverse and web 3.0. Contact our marketing team via email or fill in a short questionnaire form. For this, scroll down our website and go to the Company section – click Listing.

CoinCasso AI chatbot
CoinCasso AI chatbot

Social media chatbots

We’re introducing AI technologies for our social media channels to take our communication with users to the next level. Currently, our professionals are working on launching chatbots for Instagram and Facebook to resolve any possible issues users can face in a timely and prompt manner.

 

Ostatnie posty

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Recent Posts

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Недавний пост

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Son Gönderi

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

READY TO BUY CRYPTO?
Create an account and start trading right now.

GET STARTED!

Copyright © Coincasso LT UAB 2018-2022