Kryptowalutowa zima i jej wpływ na rynek kryptowalut | CoinCasso Exchange
Crypto winter and its impact on the crypto market

Nie tak dawno temu opowiadaliśmy na naszym blogu o rynkach niedźwiedzich i byczych. Dziś postanowiliśmy omówić zjawisko kryptowalutowej zimy – przedłużający się okres stagnacji, który wpływa na cenę wszystkich kryptowalut.

Czym jest kryptowaluta zima

Wahania w branży kryptowalutowej są niemal legendarne. Podczas gdy niektórzy inwestorzy zarabiają ogromne sumy pieniędzy zaledwie w ciągu kilku dni (dzięki dobrze przemyślanej strategii inwestycyjnej lub szczęściu), niektórzy traderzy tracą wszystkie swoje depozyty. Jeśli szukasz przydatnych wskazówek, jak wejść na rynek kryptowalut i inwestować w aktywa cyfrowe, sprawdź nasz artykuł na blogu dotyczący zarządzania ryzykiem w handlu kryptowalutami.

Jednak zima w kryptowalutach, podobnie jak rynek byka czy niedźwiedzia, dotyczy długich okresów czasu. Co zatem dzieje się na rynku? Na początku ceny kryptowalut przez pewien czas spadają, a następnie na rynku robi się przestój. Ceny kryptowalut pozostają stabilne i nie rosną ani nie maleją. Dla inwestorów i traderów kryptowalut oznacza to, że tracą oni duże kwoty z powodu spadku cen. Co więcej, nie mogą odzyskać swoich depozytów i osiągnąć zysków, ponieważ wartość monet pozostaje taka sama.

Kryptowalutowa zima i Bitcoin

Mówiąc wprost, kryptowalutowa zima to długi okres niedźwiedziego rynku. Ale co jest powodem tych spadków cen kryptowalut, które powodują tak ogromne spadki wartości wszystkich monet w dłuższym okresie czasu?

Kryptowalutowa zima wiąże się ze spadkiem ceny Bitcoina. BTC jest pierwszą kryptowalutą zbudowaną z wykorzystaniem technologii blockchain. Wszystkie inne monety również wykorzystują tę samą technologię, a tym samym są powiązane z Bitcoinem. Ponieważ BTC, główna moneta na rynku kryptowalut, traci na wartości, wszystkie inne tokeny zachowują się w ten sam sposób, ponieważ wszystkie są zbudowane na blockchainie. Na przykład cena BTC spada, a w rezultacie spada również wartość znacznie mniejszych i mało znaczących altcoinów.

Kryptowalutowa zima: przeszłość i prognozy

Jak dotąd, rynek kryptowalut w swojej krótkiej historii doświadczył tylko jednej kryptowalutowej zimy. Na szczęście, możemy wyciągnąć wnioski z tych warunków i danych rynkowych, aby przewidzieć i przygotować się na nadchodzące kryptowalutowe zimy.

Ostatnia i jedyna kryptowalutowa zima miała miejsce w 2018 roku. Pod koniec 2017 roku BTC osiągnął swoją maksymalną (jak na tamten czas) wartość – 19 850 USD. W ciągu kolejnych dwóch miesięcy jego cena spadła o 70%. Wszystkie monety, odpowiednio, również traciły na wartości. Ostatnia kryptowalutowa zima trwała około roku i dopiero w połowie 2019 roku BTC zaczął odzyskiwać swoją wartość, co pobudziło również wszystkie inne altcoiny.

Crypto winter 2022
Kryptowalutowa zima 2022

Kryptowalutowa zima 2022

Co się dzieje obecnie na rynku kryptowalut? Czy nadchodzi kolejna kryptowalutowa zima? Te pytania niepokoją inwestorów i traderów na całym świecie, ponieważ warunki panujące na rynku kryptowalut są podobne do tych, które panowały jeszcze w 2018 roku.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy cena BTC systematycznie spadała. Na początku kwietnia wynosiła 47 450 USD, a na początku maja – 35 000 USD. Nic dziwnego, że każdy, kto posiada choćby niewielką ilość monet, martwi się o najbliższe kilka miesięcy i o to, jak zmieni się ich wartość. Czy oni powinni sprzedać, czy kupić tokeny?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, rynek kryptowalut cały czas szybko się zmienia i niestety trudno jest dokonać dokładnych lub długoterminowych prognoz. Jedynym sposobem jest obserwowanie wszelkich zmian i przesunięć w cenach tokenów i reagowanie na nie w odpowiednim czasie.

Not so long ago we were talking about bear and bull markets on our blog. Today we decided to discuss the phenomenon of crypto winter – a prolonged period of stagnation that influences the pricing of all coins and tokens.

What is crypto winter

The volatility of the crypto industry is almost legendary. While some crypto investors earn huge amounts of money just in a few days (either due to a well-thought investment strategy or because they’re lucky), some traders lose their entire deposits and even more. If you’re looking for useful tips on how to enter a cryptocurrency market and invest in digital assets, check our blog post on crypto risk management.

However, crypto winter,  just like the bull or bear market, is about long periods of time. So, what happens on the market? At first, the cryptocurrency prices are decreasing for some time, and, then, the market becomes flat. Crypto prices remain stable and do not move up or down. For crypto investors and traders, it means that they’re losing large amounts because of a price drop. Moreover, they cannot recover their deposits and make any profit because the coins’ value stays the same.

Crypto winter and Bitcoin

To put it simply, crypto winter is a long period of a bearish market. But what’s the reason for these cryptocurrency price slurps that cause such tremendous decreases in all coins’ value over an extended time?

Crypto winter is associated with the drop in Bitcoin’s price. BTC is the first cryptocurrency built with the help of blockchain technology. All the other coins also use the same technology and, thus, are connected to Bitcoin. As BTC, the major and central coin on the crypto market, is losing its value, all the other tokens behave in the same way because they’re all built on blockchain. For instance, BTC price is falling and, as a result, even the value of much smaller and insignificant altcoins is decreasing as well.

Crypto winter: past and predictions

As of now, the cryptocurrency market has only experienced one crypto winter throughout its short history. And, fortunately, we can learn from those conditions and market data to predict and prepare for the coming crypto winters.

The last and only crypto winter happened in 2018. At the end of 2017, BTC reached its maximum value (as of that time) – $19,850. During the next two months, the price has plunged by 70%. All the coins, accordingly, were also losing in value. The last crypto winter lasted for approximately a year and, only in the middle of 2019, BTC started recovering, which also boosted all the other altcoins.

Crypto winter 2022
Crypto winter 2022

Crypto winter 2022

What’s happening now on the cryptocurrency market? Is the next crypto winter coming? These questions bother crypto investors and traders all over the globe because the crypto market conditions are similar to the ones back in 2018.

During the past two months, the BTC price has been steadily falling. At the beginning of April, it was $47,450 and as of the beginning of May, it’s $35,000. No wonder anyone who owns even a small amount of coins is concerned about the next few months and how the value will change. Should they sell or should they buy tokens?

As we’ve mentioned before, the cryptocurrency market is rapidly changing all the time and, unfortunately, it’s difficult to make any accurate or long-term predictions. The only way here is to observe any changes and shifts in tokens’ pricing and react accordingly in a timely manner.

Ostatnie posty

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Recent Posts

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Недавний пост

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

Son Gönderi

What does market cap mean in crypto
MACD trading strategy
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading
Williams Alligator: how to use in crypto trading

READY TO BUY CRYPTO?
Create an account and start trading right now.

GET STARTED!

Copyright © Coincasso LT UAB 2018-2022